×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده های کیفیت شراب با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۶۶,۴۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده های شراب با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۶۶,۹۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده ها و حرکات بدن (PUC-RIO) با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۶۸,۲۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده ژنراتور پایگاه داده موج شکل با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۶۹,۰۰۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده های فیزیکی عملکردهای VICON با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۴,۱۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده های اخبار کانال های تلویزیونی با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۵,۹۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده های متون ترکی با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۶۹,۸۴۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده های آمار مسابقات تنیس با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۶۹,۴۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده ارزیابی دستیار آموزش با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۶۸,۸۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده های سری زمانی کنترل مصنوعی با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۳,۶۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده های عملکرد دانشجویی با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۲,۹۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده های پوسته های سنگی با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۳,۶۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده گسل های صفحات فولادی با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۴,۷۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده های قلب STATLOG با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۱,۲۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده های قلب SPECTF با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۴,۲۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده های قلب SPECT با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایهKNN در رپیدماینر

  ۶۶,۷۲۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده های بیمار پس از عمل با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۵,۲۴۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده دست بازی پوکر با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۷,۶۴۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده های پل پیتزبورک با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۸۰,۵۲۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده های پارکینسون با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۶,۶۸۰ تومان
  0