×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده های مخمر با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۱,۳۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده های کیفیت شراب با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۶۵,۵۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده های شراب با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۲,۸۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده های مشتریان عمده فروشی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۹,۹۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده های تمرینات وزنه برداری با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۲,۹۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده ها و حرکات بدن (PUC-RIO) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۸,۸۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده ژنراتور پایگاه داده موج شکل با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۶۶,۹۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده های فیزیکی عملکردهای VICON با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۶۴,۷۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده های شناسایی کاربر از فعالیت پیاده روی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۷,۷۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده های اخبار کانال های تلویزیونی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۶۳,۴۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده های متون ترکی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۳,۷۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده های آمار مسابقات تنیس با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۸,۸۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده ارزیابی دستیار آموزش با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۶۳,۳۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده های سری زمانی کنترل مصنوعی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۷,۲۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده های عملکرد دانشجویی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۴,۴۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده های پوسته های سنگی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۲,۷۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده گسل های صفحات فولادی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۴,۸۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده های قلب STATLOG با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۷,۵۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده های قلب SPECTF با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۶۳,۲۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده های قلب SPECT با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۶,۹۰۰ تومان
0