×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست لرزه خیزی با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۶۳,۱۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست لرزه خیزی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۵۵,۴۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست لرزه خیزی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۶۶,۵۰۰ تومان
0