×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست داده های پروتئینی موش با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۶۷,۹۲۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست داده های پروتئینی موش با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۰,۹۲۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست داده های پروتئینی موش با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۷۱,۲۸۰ تومان
  0