×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست حالتهای چشم EEG با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم KNN در رپیدماینر

۶۰,۸۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست حالتهای چشم EEG با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۵۵,۸۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست حالتهای چشم EEG با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۵,۹۰۰ تومان
0