×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست حالتهای چشم EEG با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۲,۹۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست ECOLI با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۳,۶۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست حالتهای چشم EEG با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۶۶,۹۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست حالتهای چشم EEG با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۶۷,۰۸۰ تومان
  0