×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اطلاعات شرکت ورشکسته لهستانی با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۵۹,۸۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اطلاعات شرکت ورشکسته لهستانی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۶۶,۵۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اطلاعات شرکت ورشکسته لهستانی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۶۶,۴۰۰ تومان
0