×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست سرطان پستان ویسکانسین (تشخیصی) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۵۹,۶۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست خدمات انتقال خون با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۶۳,۵۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست تأیید اعتبار اسکناس با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۵۷,۱۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اطلاعات بازاریابی بانک با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۶۶,۲۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست بالن ها با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۵۸,۸۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست نشانه های زبان استرالیا (با کیفیت بالا) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۶۳,۷۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست علائم زبان اشاره استرالیا با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۶۳,۸۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست آریتمی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۶۳,۲۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست التهاب حاد با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۶۰,۹۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست سیستم شناسایی فعالیتهای انسانی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۵۵,۹۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست فعالیتهای شتاب سنج قفسه سینه با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۶۱,۲۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست صدفهای آبالون با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۵۵,۸۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه اطلاعات باغ وحش با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۳,۸۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده های مخمر با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۱,۳۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه اطلاعات بیسیم داخلی محلی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۳,۹۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده های کیفیت شراب با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۶۵,۵۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده های شراب با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۲,۸۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده WILT با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۱,۷۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده های مشتریان عمده فروشی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۹,۹۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده های تمرینات وزنه برداری با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۲,۹۰۰ تومان
0