پروژه تخصیص منابع و بهبود مصرف انرژی در رایانش ابری با کمک مجازی سازی،اضافه نمودن منابع انرژی تجدید پذیر الگوریتم DVFS در کلودسیم (CloudSim)

۷۷,۸۴۰ تومان