پروپوزال استفاده از بازاریابی ویروسی مبتنی بر روابط مثبت و منفی جهت حداکثر رساندن تاثیر در رسانه های اجتماعی

۲۵۳,۹۰۰ تومان