سمینار بکارگیری شبکه های نسل آینده در شبکه اینترنت اشیاء

۲۴۰,۰۰۰ تومان