پروژه پیش بینی اعتبارات با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

۶۶,۶۸۰ تومان