×
 • پروژه خوشه بندی اطلاعات دانشجویان با استفاده از الگوریتمOPTIC در وکا(weka)

  ۶۱,۲۰۵ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست COCOMA با استفاده از الگوریتمOPTIC در وکا(weka)

  ۶۰,۹۴۵ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های مصرف انرژی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتمOPTICدر وکا(weka)

  ۶۲,۶۳۵ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست KDDCUP99 با استفاده از الگوریتمOPTIC در وکا(weka)

  ۶۰,۸۱۵ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های بیماری مغزی با استفاده از الگوریتمOPTIC در وکا(weka)

  ۶۲,۴۴۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های اطلاعات محصولات با استفاده از الگوریتمOPTICدر وکا(weka)

  ۶۰,۹۴۵ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان تنفسی با استفاده از الگوریتمOPTICدر وکا(weka)

  ۶۲,۱۱۵ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست داده ها با استفاده از الگوریتمOPTICدر وکا(weka)

  ۶۲,۳۷۵ تومان

  پروژه خوشه بندی اطلاعات دانش آموزان با استفاده از الگوریتم OPTIC در وکا (weka)

  ۶۱,۰۱۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های قیمت های بورس اوراق بهاداربا استفاده از الگوریتم OPTIC در وکا (weka)

  ۶۲,۴۴۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های مشتریان بانک با استفاده از الگوریتمOPTICدر وکا(weka)

  ۶۱,۵۳۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های حملات سایبری ناسا با استفاده از الگوریتمOPTIC در وکا(weka)

  ۶۱,۷۲۵ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (Bat Net) بات نت با استفاده از الگوریتمOPTIC در وکا (weka)

  ۶۱,۵۳۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (DARPA) با استفاده از الگوریتمOPTIC در وکا(weka)

  ۶۱,۵۹۵ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست کاربران شبکه اجتماعی با استفاده از الگوریتمOPTICدر وکا(weka)

  ۶۲,۳۷۵ تومان
  0