×

پروژه خوشه بندی دیتاست COCOMA با استفاده از الگوریتمk-means در وکا(weka)

۲۲,۰۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های مصرف انرژی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتمk-means در وکا(weka)

۲۱,۰۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی اطلاعات دانشجویان با استفاده از الگوریتمk-means در وکا(weka)

۱۹,۰۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست داده ها با استفاده از الگوریتمk-means در وکا(weka)

۲۳,۰۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های بیماری مغزی با استفاده از الگوریتمk-means در وکا(weka)

۲۳,۰۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های قیمت های بورس اوراق بهاداربا استفاده از الگوریتمk-means در وکا(weka)

۲۲,۳۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های اطلاعات محصولات با استفاده از الگوریتمk-means در وکا(weka)

۲۲,۰۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های سرطان تنفسی با استفاده از الگوریتمk-means در وکا(weka)

۲۰,۰۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های تراکنش های دستگاه های خود پرداز(ATM) با استفاده از الگوریتمk-means در وکا(weka)

۲۱,۰۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های حملات سایبری ناسا با استفاده از الگوریتمk-means در وکا(weka)

۲۲,۵۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی اطلاعات دانش آموزان با استفاده از الگوریتمk-means در وکا(weka)

۲۱,۰۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (DARPA) با استفاده از الگوریتمk-means در وکا(weka)

۲۲,۰۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست کاربران شبکه اجتماعی با استفاده از الگوریتمk-means در وکا(weka)

۲۱,۰۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست پروتئین ها با استفاده از الگوریتمk-means در وکا(weka)

۲۲,۵۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (Bat Net) بات نت با استفاده از الگوریتمk-means در وکا(weka)

۲۳,۰۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (DDOS)با استفاده از الگوریتمk-means در وکا(weka)

۱۸,۹۵۰ تومان
0