×
 • پروژه خوشه بندی دیتاست COCOMA با استفاده از الگوریتم DBSCAN در وکا(weka)

  ۶۳,۳۵۰ تومان

  پروژه خوشه بندی اطلاعات دانشجویان با استفاده از الگوریتم DBSCAN در وکا(weka)

  ۶۱,۱۴۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست KDDCUP99 با استفاده از الگوریتم DBSCAN در وکا(weka)

  ۶۲,۵۷۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های مصرف انرژی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتم DBSCAN در وکا(weka)

  ۶۱,۹۲۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم DBSCAN در وکا(weka)

  ۶۲,۳۱۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست داده ها با استفاده از الگوریتم DBSCAN در وکا(weka)

  ۶۲,۲۴۵ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان تنفسی با استفاده از الگوریتم DBSCAN در وکا(weka)

  ۶۰,۸۸۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های اطلاعات محصولات با استفاده از الگوریتم DBSCAN در وکا(weka)

  ۶۲,۷۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی اطلاعات دانش آموزان با استفاده از الگوریتم DBSCAN در وکا (weka)

  ۶۲,۱۸۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های قیمت های بورس اوراق بهاداربا استفاده از الگوریتم DBSCAN در وکا (weka)

  ۶۱,۶۶۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های حملات سایبری ناسا با استفاده از الگوریتم DBSCAN در وکا(weka)

  ۶۰,۴۹۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های مشتریان بانک با استفاده از الگوریتم DBSCAN در وکا(weka)

  ۶۰,۳۶۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (DARPA) با استفاده از الگوریتم DBSCAN در وکا(weka)

  ۶۱,۹۲۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (Bat Net) بات نت با استفاده از الگوریتم DBSCAN در وکا (weka)

  ۶۱,۷۹۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست پروتئین ها با استفاده از الگوریتم DBSCAN در وکا(weka)

  ۶۱,۶۶۰ تومان
  0