×
 • پروژه خوشه بندی داده های سرطان ریه با استفاده از الگوریتم X-means در وکا(weka)

  ۳۱,۴۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان سینه با استفاده از الگوریتم X-means در وکا(weka)

  ۲۹,۵۸۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های بیماری قلبی با استفاده از الگوریتم X-means  در وکا(weka)

  ۳۰,۱۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های دیابت با استفاده از الگوریتم X_ means در وکا(weka)

  ۲۸,۸۰۰ تومان
  0