×
 • پروژه خوشه بندی داده های سرطان ریه با استفاده از الگوریتم X-means در وکا(weka)

  ۶۱,۴۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان سینه با استفاده از الگوریتم X-means در وکا(weka)

  ۵۱,۵۸۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های بیماری قلبی با استفاده از الگوریتم X-means  در وکا(weka)

  ۶۰,۱۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های دیابت با استفاده از الگوریتم X_ means در وکا(weka)

  ۵۰,۸۰۰ تومان
  0