×

پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات باغ وحش با الگوریتم SVM در متلب

۲۶,۴۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های مخمر با الگوریتم SVM در متلب

۲۵,۳۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات بیسیم داخلی محلی با الگوریتم SVM در متلب

۲۹,۴۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های کیفیت شراب با الگوریتم SVM در متلب

۳۱,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های شراب با الگوریتم SVM در متلب

۳۰,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده Wilt با الگوریتم SVM در متلب

۲۷,۷۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های مشتریان عمده فروشی با الگوریتم SVM در متلب

۲۵,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های فیزیکی عملکردهای vicon با الگوریتم SVM در متلب

۲۹,۵۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات ستون فقرات با الگوریتم SVM در متلب

۲۷,۷۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی اطلاعات زمین های پوشش شهری با الگوریتم SVM در متلب

۲۸,۴۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های اخبار کانال های تلویزیونی با الگوریتم SVM در متلب

۲۸,۶۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های متون ترکی با الگوریتم SVM در متلب

۲۷,۲۰۰ تومان

پروژه تشخیص جراحی قفسه سینه با الگوریتم SVM در متلب

۳۰,۸۰۰ تومان

پروژه پیش بینی مجموعه داده های آمار مسابقات تنیس با الگوریتم SVM در متلب

۲۸,۷۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی دیتاست آندرا پرادش برق مصرفی شبانه روزی خانگی با الگوریتم SVM در متلب

۲۶,۸۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های سری زمانی کنترل مصنوعی با الگوریتم SVM  در متلب

۳۰,۶۰۰ تومان

پروژه پیش بینی مجموعه داده های عملکرد دانشجویی با الگوریتم SVM در متلب

۲۷,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های پوسته های سنگی با الگوریتم SVM در متلب

۲۸,۷۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی  مجموعه داده گسل های صفحات فولادی با الگوریتم SVM در متلب

۲۹,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی  مجموعه داده Statlog (سیلوهای خودرو) با الگوریتم SVM در متلب

۲۶,۸۰۰ تومان
0