×
 • پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات باغ وحش با الگوریتم SVM در متلب

  ۶۱,۶۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های مخمر با الگوریتم SVM در متلب

  ۶۰,۳۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات بیسیم داخلی محلی با الگوریتم SVM در متلب

  ۶۵,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های کیفیت شراب با الگوریتم SVM در متلب

  ۶۷,۲۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های شراب با الگوریتم SVM در متلب

  ۶۶,۰۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده Wilt با الگوریتم SVM در متلب

  ۶۳,۲۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های مشتریان عمده فروشی با الگوریتم SVM در متلب

  ۶۱,۰۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های فیزیکی عملکردهای vicon با الگوریتم SVM در متلب

  ۶۵,۴۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات ستون فقرات با الگوریتم SVM در متلب

  ۶۳,۲۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات زمین های پوشش شهری با الگوریتم SVM در متلب

  ۶۴,۰۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های اخبار کانال های تلویزیونی با الگوریتم SVM در متلب

  ۶۴,۳۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های متون ترکی با الگوریتم SVM در متلب

  ۶۲,۶۴۰ تومان

  پروژه تشخیص جراحی قفسه سینه با الگوریتم SVM در متلب

  ۶۶,۹۶۰ تومان

  پروژه پیش بینی مجموعه داده های آمار مسابقات تنیس با الگوریتم SVM در متلب

  ۶۴,۴۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی دیتاست آندرا پرادش برق مصرفی شبانه روزی خانگی با الگوریتم SVM در متلب

  ۶۲,۱۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های سری زمانی کنترل مصنوعی با الگوریتم SVM  در متلب

  ۶۶,۷۲۰ تومان

  پروژه پیش بینی مجموعه داده های عملکرد دانشجویی با الگوریتم SVM در متلب

  ۶۳,۴۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های پوسته های سنگی با الگوریتم SVM در متلب

  ۶۴,۴۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی  مجموعه داده گسل های صفحات فولادی با الگوریتم SVM در متلب

  ۶۵,۸۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی  مجموعه داده Statlog (سیلوهای خودرو) با الگوریتم SVM در متلب

  ۶۲,۱۶۰ تومان
  0