×
 • پروژه خوشه بندی دیتاست سرطان دستگاه تناسلی در مردان با الگوریتم SOM در متلب (MATLAB)

  ۵۰,۱۵۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست سرطان پروستات در مردان با الگوریتم SOM در متلب (MATLAB)

  ۵۱,۵۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست سرطان دستگاه تناسلی در زنان با الگوریتم SOM در متلب (MATLAB)

  ۵۰,۶۷۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست سرطان سینه با الگوریتم SOM در متلب (MATLAB)

  ۵۰,۵۴۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست کارکنان یک واحد تجاری با الگوریتم SOM در متلب (MATLAB)

  ۵۰,۰۷۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست اطلاعات دانشجویان با الگوریتم SOM در متلب (MATLAB)

  ۵۰,۱۵۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست بیماری افسردگی با الگوریتم SOM در متلب (MATLAB)

  ۵۱,۳۷۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست بیماری مغزی با الگوریتم SOM در متلب (MATLAB)

  ۵۱,۳۷۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست اطلاعات داروها با الگوریتم SOM در متلب (MATLAB)

  ۵۱,۳۷۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست سرطان دستگاه تنفسی با الگوریتم SOM در متلب (MATLAB)

  ۵۱,۵۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست اطلاعات محصولات با الگوریتم SOM در متلب (MATLAB)

  ۵۰,۰۷۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست قیمت های اوراق بهادار در بازار بورس با الگوریتم SOM در متلب (MATLAB)

  ۵۱,۵۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست دانش آموزان با الگوریتم SOM در متلب (MATLAB)

  ۵۰,۲۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست مشتریان وفادار و غیر وفادار بانک با الگوریتم SOM در متلب (MATLAB)

  ۵۰,۰۷۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست تراکنش های مشکوک در کارتهای اعتباری با الگوریتم SOM در متلب (MATLAB)

  ۵۰,۱۵۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست حملات DARPA با الگوریتم SOM در متلب (MATLAB)

  ۵۰,۰۷۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست کاربران شبکه اجتماعی با الگوریتم  SOM در متلب (MATLAB)

  ۵۰,۲۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست حملات DDOS با الگوریتم SOM در متلب (MATLAB)

  ۵۱,۳۷۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست حیوانات با الگوریتم SOM در متلب (MATLAB)

  ۵۰,۰۷۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست داده های IRIS با الگوریتم SOM در متلب (MATLAB)

  ۵۰,۸۵۰ تومان
  0