×
 • پروژه طبقه بندی فروشگاه زنجیره ای با استفاده از الگوریتم SMO در وکا

  ۳۴,۲۸۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم SMO در وکا

  ۳۳,۴۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی کارکنان یک واحد تجاری با استفاده از الگوریتم SMO در وکا

  ۳۴,۴۰۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات KDD با استفاده از الگوریتم SMO در وکا

  ۳۳,۳۵۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات دانشجویان با استفاده از الگوریتم SMO در وکا

  ۳۴,۴۰۰ تومان

  پروژه پیش بینی انرژی مصرفی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتم SMO در وکا

  ۳۳,۶۱۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم SMO در وکا

  ۳۴,۱۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات داروها با استفاده از الگوریتم SMO در وکا

  ۳۳,۲۰۰ تومان

  پروژه تشخیص سرطان دستگاه تنفسی با استفاده از الگوریتم SMO در وکا

  ۳۴,۰۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات محصولات با استفاده از الگوریتم SMO در وکا

  ۳۲,۷۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی دانش آموزان با استفاده از الگوریتم SMO در وکا

  ۳۳,۵۶۰ تومان

  پروژه پیش بینی قیمت های اوراق بهادار در بازار بورس با استفاده از الگوریتم SMO در وکا

  ۳۴,۴۰۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات سایبری ناسا با استفاده از الگوریتم SMO در وکا

  ۳۳,۲۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مشتریان وفادار و غیره وفادار بانک با استفاده از الگوریتم SMO در وکا

  ۳۳,۸۰۰ تومان

  پروژه تشخیص تراکنش های مشکوک در کارت های اعتباری با استفاده از الگوریتم SMO در وکا

  ۳۳,۸۷۰ تومان

  پروژه طبقه بندی کاربران شبکه اجتماعی با استفاده از الگوریتم SMO در وکا

  ۳۳,۸۷۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات DARPA با استفاده از الگوریتم SMO در وکا

  ۳۴,۴۰۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات BOTNET با استفاده از الگوریتم SMO در وکا

  ۳۳,۰۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی پروتئین ها با استفاده از الگوریتم SMO در وکا

  ۳۳,۸۰۰ تومان

  پروژه پیش بینی حملات DDOS با استفاده از الگوریتم SMO در وکا

  ۳۴,۰۴۰ تومان
  0