×

پروژه خوشه بندی داده های iris با استفاده از الگوریتمOPTIC در وکا(weka)

۱۸,۲۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های بارش باران با استفاده از الگوریتمOPTIC در وکا(weka)

۱۸,۲۵۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست حیوانات سایت (UCI) با استفاده از الگوریتمOPTIC در وکا (weka)

۱۸,۹۵۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های سرطان دستگاه تناسلی در زنان با استفاده از الگوریتمOPTIC در وکا (weka)

۱۸,۴۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های برق مصرفی با استفاده از الگوریتم OPTIC در وکا(weka)

۱۸,۷۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های کارت اعتباری در بانک داری الکتریکی با استفاده از الگوریتم OPTIC در وکا(weka)

۱۸,۲۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های سرطان دستگاه تناسلی در مردان با استفاده از الگوریتم OPTIC در وکا (weka)

۱۸,۳۵۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های سرطان پروستات در مردان با استفاده از الگوریتم OPTIC در وکا(weka)

۱۷,۳۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های بیماری قلبی با استفاده از الگوریتم OPTIC در وکا(weka)

۱۸,۹۵۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های سرطان سینه با استفاده از الگوریتم OPTIC در وکا(weka)

۱۹,۸۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های سرطان ریه با استفاده از الگوریتم OPTIC در وکا(weka)

۱۷,۴۵۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های دیابت با استفاده از الگوریتم OPTIC در وکا(weka)

۱۷,۶۵۰ تومان
0