×
 • پروژه خوشه بندی داده های iris با استفاده از الگوریتمOPTIC در وکا(weka)

  ۶۱,۶۶۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های بارش باران با استفاده از الگوریتمOPTIC در وکا(weka)

  ۶۱,۷۲۵ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست حیوانات سایت (UCI) با استفاده از الگوریتمOPTIC در وکا (weka)

  ۶۲,۶۳۵ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان دستگاه تناسلی در زنان با استفاده از الگوریتمOPTIC در وکا (weka)

  ۶۱,۹۲۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های برق مصرفی با استفاده از الگوریتم OPTIC در وکا(weka)

  ۶۲,۳۱۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های کارت اعتباری در بانک داری الکتریکی با استفاده از الگوریتم OPTIC در وکا(weka)

  ۶۱,۶۶۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان دستگاه تناسلی در مردان با استفاده از الگوریتم OPTIC در وکا (weka)

  ۶۱,۸۵۵ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان پروستات در مردان با استفاده از الگوریتم OPTIC در وکا(weka)

  ۶۰,۴۹۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های بیماری قلبی با استفاده از الگوریتم OPTIC در وکا(weka)

  ۶۲,۶۳۵ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان سینه با استفاده از الگوریتم OPTIC در وکا(weka)

  ۶۳,۷۴۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان ریه با استفاده از الگوریتم OPTIC در وکا(weka)

  ۶۰,۶۸۵ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های دیابت با استفاده از الگوریتم OPTIC در وکا(weka)

  ۶۰,۹۴۵ تومان
  0