×

پروژه خوشه بندی دیتاست پروتئین ها با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

۲۲,۸۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های iris با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

۲۱,۸۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های سرطان پرستات در زنان با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

۲۱,۴۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های سرطان سینه با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

۲۰,۲۵۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست COCOMA با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در ریپدماینر

۲۲,۶۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی اطلاعات دانشجویان با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

۲۲,۷۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های بیماری مغزی با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

۲۱,۲۵۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های اطلاعات محصولات با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

۲۱,۲۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های حملات سایبری ناسا با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

۲۳,۱۰۰ تومان
0