×

پروژه طبقه بندی فروشگاه زنجیره ای با استفاده از الگوریتم  (LWL) در وکا

۲۰,۳۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم  (LWL) در وکا

۱۹,۵۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی کارکنان یک واحد تجاری با استفاده از الگوریتم  (LWL) در وکا

۲۱,۳۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات KDDCUP99 با استفاده از الگوریتم (LWL) در وکا

۲۰,۴۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی اطلاعات دانشجویان با استفاده از الگوریتم  (LWL) در وکا

۲۱,۳۰۰ تومان

پروژه پیش بینی مصرف انرژی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتم (LWL) در وکا

۲۱,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم (LWL) در وکا

۱۹,۵۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی اطلاعات دارو ها با استفاده از الگوریتم (LWL) در وکا

۲۰,۲۰۰ تومان

پروژه تشخیص سرطان دستگاه تنفسی با استفاده از الگوریتم (LWL) در وکا

۲۰,۳۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی اطلاعات محصولات با استفاده از الگوریتم (LWL) در وکا

۲۱,۵۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی دانش آموزان با استفاده از الگوریتم (LWL) در وکا

۲۱,۵۰۰ تومان

پروژه پیش بینی قیمت های اوراق بهادار در بازار بورس با استفاده از الگوریتم (LWL) در وکا

۲۱,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات سایبری ناسا با استفاده از الگوریتم (LWL) در وکا

۲۰,۲۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مشتریان وفادار و غیره وفادار بانک با استفاده از الگوریتم (LWL) در وکا

۱۹,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص تراکنش های مشکوک در کارت های اعتباری با استفاده از الگوریتم (LWL) در وکا

۲۰,۳۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی کاربران شبکه اجتماعی با استفاده از الگوریتم (LWL) در وکا

۲۰,۲۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات DARPA با استفاده از الگوریتم (LWL) در وکا

۲۱,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات BOTNET با استفاده از الگوریتم (LWL) در وکا

۲۱,۳۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی پروتئین ها با استفاده از الگوریتم (LWL) در وکا

۲۰,۳۰۰ تومان

پروژه پیش بینی حملات DDOS با استفاده از الگوریتم (LWL) در وکا

۲۱,۳۰۰ تومان
0