×
 • پروژه طبقه بندی فروشگاه زنجیره ای با استفاده از الگوریتم  (LWL) در وکا

  ۶۲,۳۶۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم  (LWL) در وکا

  ۶۳,۳۵۰ تومان

  پروژه طبقه بندی کارکنان یک واحد تجاری با استفاده از الگوریتم  (LWL) در وکا

  ۶۳,۵۶۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات KDDCUP99 با استفاده از الگوریتم (LWL) در وکا

  ۶۲,۴۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات دانشجویان با استفاده از الگوریتم  (LWL) در وکا

  ۶۳,۵۶۰ تومان

  پروژه پیش بینی مصرف انرژی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتم (LWL) در وکا

  ۶۳,۸۰۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم (LWL) در وکا

  ۶۳,۳۵۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات دارو ها با استفاده از الگوریتم (LWL) در وکا

  ۶۲,۲۴۰ تومان

  پروژه تشخیص سرطان دستگاه تنفسی با استفاده از الگوریتم (LWL) در وکا

  ۶۲,۳۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات محصولات با استفاده از الگوریتم (LWL) در وکا

  ۶۳,۸۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی دانش آموزان با استفاده از الگوریتم (LWL) در وکا

  ۶۳,۸۰۰ تومان

  پروژه پیش بینی قیمت های اوراق بهادار در بازار بورس با استفاده از الگوریتم (LWL) در وکا

  ۶۳,۸۰۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات سایبری ناسا با استفاده از الگوریتم (LWL) در وکا

  ۶۲,۲۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مشتریان وفادار و غیره وفادار بانک با استفاده از الگوریتم (LWL) در وکا

  ۶۳,۳۵۰ تومان

  پروژه تشخیص تراکنش های مشکوک در کارت های اعتباری با استفاده از الگوریتم (LWL) در وکا

  ۶۲,۳۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی کاربران شبکه اجتماعی با استفاده از الگوریتم (LWL) در وکا

  ۶۲,۲۴۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات DARPA با استفاده از الگوریتم (LWL) در وکا

  ۶۳,۸۰۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات BOTNET با استفاده از الگوریتم (LWL) در وکا

  ۶۳,۵۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی پروتئین ها با استفاده از الگوریتم (LWL) در وکا

  ۶۲,۳۶۰ تومان

  پروژه پیش بینی حملات DDOS با استفاده از الگوریتم (LWL) در وکا

  ۶۳,۵۶۰ تومان
  0