×
 • پروژه خوشه بندی داده های سرطان پروستات در مردان با استفاده از الگوریتمk-means در وکا(weka)

  ۶۵,۴۸۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان ریه با استفاده از الگوریتم k-means در وکا(weka)

  ۶۵,۰۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان سینه با استفاده از الگوریتم k-means در وکا (weka)

  ۶۴,۷۶۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های بیماری قلبی با استفاده از الگوریتم k-means در وکا (weka)

  ۶۳,۶۲۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های دیابت با استفاده از الگوریتم k-means در وکا (weka)

  ۶۲,۳۶۰ تومان

  پروژه خوشه بندی کاربران با استفاده از k-means در وکا (weka)

  ۶۶,۶۸۰ تومان

  پروژه خوشه بندی بار مصرفی برق با استفاده از k-means در وکا (weka)

  ۶۴,۲۸۰ تومان
  0