×
 • پروژه خوشه بندی داده های سرطان پروستات در مردان با استفاده از الگوریتمk-means در وکا(weka)

  ۵۳,۴۸۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان ریه با استفاده از الگوریتم k-means در وکا(weka)

  ۵۳,۰۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان سینه با استفاده از الگوریتم k-means در وکا (weka)

  ۵۲,۷۶۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های بیماری قلبی با استفاده از الگوریتم k-means در وکا (weka)

  ۵۱,۶۲۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های دیابت با استفاده از الگوریتم k-means در وکا (weka)

  ۵۰,۳۶۰ تومان

  پروژه خوشه بندی کاربران با استفاده از k-means در وکا (weka)

  ۵۴,۶۸۰ تومان

  پروژه خوشه بندی بار مصرفی برق با استفاده از k-means در وکا (weka)

  ۵۲,۲۸۰ تومان
  0