×
 • پروژه تشخیص صورت راننده با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

  ۳۲,۷۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات باغ وحش با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

  ۳۳,۶۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات بیسیم داخلی محلی با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

  ۳۳,۶۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های کیفیت شراب با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

  ۳۳,۰۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های شراب با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

  ۳۱,۸۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده WILT با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

  ۳۰,۶۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های مشتریان عمده فروشی با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

  ۳۷,۴۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های تمرینات وزنه برداری با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

  ۳۶,۲۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات شبکه فیشینگ با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

  ۳۳,۶۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده ها و حرکات بدن (PUC-RIO) با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

  ۳۲,۴۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده ژنراتور پایگاه داده موج شکل با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

  ۳۱,۲۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های فیزیکی عملکردهای VICON با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

  ۳۸,۰۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات ستون فقرات با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

  ۳۶,۸۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های شناسایی کاربر از فعالیت پیاده روی با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

  ۳۵,۶۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های اخبار کانال های تلویزیونی با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

  ۳۲,۵۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات دانش آموزان ترکیه با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

  ۳۲,۵۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های متون ترکی با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

  ۳۰,۱۲۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری تیروئید با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

  ۳۵,۷۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی جراحی قفسه سینه با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

  ۳۶,۳۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های آمار مسابقات تنیس  با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

  ۳۷,۵۲۰ تومان
  0