×

پروژه طبقه بندی مجموعه داده SOYBEAN (بزرگ) با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

۲۶,۳۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی گوشی های هوشمند برای شناسایی فعالیت های انسان (HAR) با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

۲۶,۳۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی پوست  SEGMENTATION با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

۲۶,۳۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی اطلاعات کنترلی ماهواره ها با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

۲۵,۸۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی جمله ها با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

۲۴,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی دست نوشته دیجیتالی SEMEION با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

۲۷,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی لرزه خیزی با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

۲۳,۴۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی SECOM با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

۲۵,۸۰۰ تومان

پروژه تشخیص خرابی های ربات با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

۲۴,۴۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی اطلاعات کیفی کولپوسکوپی دیجیتال با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

۲۶,۱۰۰ تومان

پروژه تشخیص صورت راننده با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

۲۷,۳۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات باغ وحش با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

۲۸,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات بیسیم داخلی محلی با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

۲۸,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های کیفیت شراب با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

۲۷,۵۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های شراب با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

۲۶,۵۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده WILT با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

۲۵,۵۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های مشتریان عمده فروشی با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

۲۴,۵۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های تمرینات وزنه برداری با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

۲۳,۵۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات شبکه فیشینگ با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

۲۸,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده ها و حرکات بدن (PUC-RIO) با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

۲۷,۰۰۰ تومان
0