×
 • پروژه تشخیص صورت راننده با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

  ۶۲,۷۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات باغ وحش با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

  ۶۳,۶۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات بیسیم داخلی محلی با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

  ۶۳,۶۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های کیفیت شراب با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

  ۶۳,۰۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های شراب با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

  ۶۱,۸۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده WILT با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

  ۶۰,۶۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های مشتریان عمده فروشی با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

  ۶۷,۴۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های تمرینات وزنه برداری با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

  ۶۶,۲۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات شبکه فیشینگ با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

  ۶۳,۶۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده ها و حرکات بدن (PUC-RIO) با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

  ۶۲,۴۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده ژنراتور پایگاه داده موج شکل با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

  ۶۱,۲۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های فیزیکی عملکردهای VICON با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

  ۶۸,۰۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات ستون فقرات با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

  ۶۶,۸۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های شناسایی کاربر از فعالیت پیاده روی با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

  ۶۵,۶۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های اخبار کانال های تلویزیونی با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

  ۶۲,۵۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات دانش آموزان ترکیه با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

  ۶۲,۵۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های متون ترکی با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

  ۶۰,۱۲۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری تیروئید با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

  ۶۵,۷۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی جراحی قفسه سینه با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

  ۶۶,۳۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های آمار مسابقات تنیس  با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

  ۶۷,۵۲۰ تومان
  0