×
 • پروژه تشخیص صورت راننده با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

  ۵۰,۷۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات باغ وحش با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

  ۵۱,۶۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات بیسیم داخلی محلی با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

  ۵۱,۶۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های کیفیت شراب با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

  ۵۱,۰۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های شراب با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

  ۴۹,۸۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده WILT با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

  ۴۸,۶۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های مشتریان عمده فروشی با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

  ۵۵,۴۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های تمرینات وزنه برداری با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

  ۵۴,۲۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات شبکه فیشینگ با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

  ۵۱,۶۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده ها و حرکات بدن (PUC-RIO) با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

  ۵۰,۴۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده ژنراتور پایگاه داده موج شکل با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

  ۴۹,۲۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های فیزیکی عملکردهای VICON با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

  ۵۶,۰۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات ستون فقرات با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

  ۵۴,۸۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های شناسایی کاربر از فعالیت پیاده روی با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

  ۵۳,۶۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های اخبار کانال های تلویزیونی با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

  ۵۰,۵۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات دانش آموزان ترکیه با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

  ۵۰,۵۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های متون ترکی با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

  ۴۸,۱۲۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری تیروئید با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

  ۵۳,۷۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی جراحی قفسه سینه با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

  ۵۴,۳۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های آمار مسابقات تنیس  با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

  ۵۵,۵۲۰ تومان
  0