×
 • پروژه طبقه بندی فروشگاه زنجیره ای با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

  ۵۰,۴۸۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

  ۵۱,۷۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی کارکنان یک واحد تجاری با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

  ۵۱,۰۸۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات KDD با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

  ۵۱,۶۱۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات دانشجویان با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

  ۵۰,۷۰۰ تومان

  پروژه پیش بینی انرژی مصرفی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

  ۵۱,۰۸۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

  ۵۱,۸۷۰ تومان

  پروژه تشخیص سرطان دستگاه تنفسی با استفاده از الگوریتمIB1 در وکا

  ۵۱,۹۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات محصولات با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

  ۵۲,۴۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی دانش آموزان با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

  ۵۰,۶۰۰ تومان

  پروژه پیش بینی قیمت های اوراق بهادار در بازار بورس با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

  ۵۱,۸۷۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات سایبری ناسا با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

  ۵۱,۳۵۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مشتریان وفادار و غیره وفادار بانک با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

  ۵۲,۴۰۰ تومان

  پروژه تشخیص تراکنش های مشکوک در کارتهای اعتباری با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

  ۵۲,۴۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی کاربران شبکه اجتماعی با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

  ۵۱,۳۵۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات DARPA با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

  ۵۱,۸۰۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات BOTNET با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

  ۵۰,۷۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی پروتئین ها با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

  ۵۲,۲۸۰ تومان

  پروژه پیش بینی حملات DDOS با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

  ۵۱,۷۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی حیوانات با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

  ۵۱,۸۷۰ تومان
  0