×
 • پروژه طبقه بندی تصاویر با استفاده از یادگیری عمیق(Deep Learning) و الگوریتم SVM-پیاده سازی مقاله الزویر

  ۳۹,۰۰۰ تومان ۶۲,۲۸۰ تومان

  طبقه بندی تصاویر با استفاده از یادگیری عمیق(Deep Learning) و الگوریتم شبکه عصبی-پیاده سازی مقاله الزویر

  ۶۵,۴۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی تصاویر با استفاده از یادگیری عمیق(Deep Learning) و الگوریتم درخت تصمیم-پیاده سازی مقاله الزویر

  ۶۴,۶۸۰ تومان
  0