×
 • پروژه طبقه بندی فروشگاه زنجیره ای با استفاده از الگوریتم لوجستیک در وکا

  ۶۳,۸۰۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم لوجستیک در وکا

  ۶۳,۰۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی کارکنان یک واحد تجاری با استفاده از الگوریتم لوجستیک در وکا

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات KDD با استفاده از الگوریتم لوجستیک در وکا

  ۶۳,۸۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات دانشجویان با استفاده از الگوریتم لوجستیک در وکا

  ۶۳,۷۴۰ تومان

  پروژه پیش بینی انرژی مصرفی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتم لوجستیک در وکا

  ۶۴,۱۶۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم لوجستیک در وکا

  ۶۴,۴۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات داروها با استفاده از الگوریتم لوجستیک در وکا

  ۶۳,۸۰۰ تومان

  پروژه تشخیص سرطان دستگاه تنفسی با استفاده از الگوریتم لوجستیک در وکا

  ۶۴,۰۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات محصولات با استفاده از الگوریتم لوجستیک در وکا

  ۶۳,۰۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی دانش آموزان با استفاده از الگوریتم لوجستیک در وکا

  ۶۴,۱۶۰ تومان

  پروژه پیش بینی قیمت های اوراق بهادار در بازار بورس با استفاده از الگوریتم لوجستیک در وکا

  ۶۲,۶۰۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات سایبری ناسا با استفاده از الگوریتم لوجستیک در وکا

  ۶۴,۱۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مشتریان وفادار و غیره وفادار بانک با استفاده از الگوریتم لوجستیک در وکا

  ۶۳,۹۲۰ تومان

  پروژه تشخیص تراکنش های مشکوک در کارت های اعتباری با استفاده از الگوریتم لوجستیک در وکا

  ۶۴,۴۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی کاربران شبکه اجتماعی با استفاده از الگوریتم لوجستیک در وکا

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات DARPA با استفاده از الگوریتم لوجستیک در وکا

  ۶۴,۴۰۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات BOTNET با استفاده از الگوریتم لوجستیک در وکا

  ۶۳,۰۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی پروتئین ها با استفاده از الگوریتم لوجستیک در وکا

  ۶۳,۶۱۰ تومان

  پروژه پیش بینی حملات DDOS با استفاده از الگوریتم لوجستیک در وکا

  ۶۳,۳۵۰ تومان
  0