×

پروژه طبقه بندی فروشگاه زنجیره ای با استفاده از الگوریتم لوجستیک در وکا

۲۱,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم لوجستیک در وکا

۲۰,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی کارکنان یک واحد تجاری با استفاده از الگوریتم لوجستیک در وکا

۲۱,۹۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات KDD با استفاده از الگوریتم لوجستیک در وکا

۲۱,۵۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی اطلاعات دانشجویان با استفاده از الگوریتم لوجستیک در وکا

۱۹,۸۰۰ تومان

پروژه پیش بینی انرژی مصرفی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتم لوجستیک در وکا

۲۱,۸۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم لوجستیک در وکا

۲۲,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی اطلاعات داروها با استفاده از الگوریتم لوجستیک در وکا

۲۱,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص سرطان دستگاه تنفسی با استفاده از الگوریتم لوجستیک در وکا

۲۱,۷۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی اطلاعات محصولات با استفاده از الگوریتم لوجستیک در وکا

۲۰,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی دانش آموزان با استفاده از الگوریتم لوجستیک در وکا

۲۱,۸۰۰ تومان

پروژه پیش بینی قیمت های اوراق بهادار در بازار بورس با استفاده از الگوریتم لوجستیک در وکا

۲۰,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات سایبری ناسا با استفاده از الگوریتم لوجستیک در وکا

۲۱,۸۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مشتریان وفادار و غیره وفادار بانک با استفاده از الگوریتم لوجستیک در وکا

۲۱,۶۰۰ تومان

پروژه تشخیص تراکنش های مشکوک در کارت های اعتباری با استفاده از الگوریتم لوجستیک در وکا

۲۲,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی کاربران شبکه اجتماعی با استفاده از الگوریتم لوجستیک در وکا

۲۱,۹۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات DARPA با استفاده از الگوریتم لوجستیک در وکا

۲۲,۰۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات BOTNET با استفاده از الگوریتم لوجستیک در وکا

۲۰,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی پروتئین ها با استفاده از الگوریتم لوجستیک در وکا

۱۹,۷۰۰ تومان

پروژه پیش بینی حملات DDOS با استفاده از الگوریتم لوجستیک در وکا

۱۹,۵۰۰ تومان
0