پروژه طبقه بندی مجموعه داده های پارکینسون با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

۲۶,۳۰۰ تومان