×
 • پروژه پیش بینی قیمت های اوراق بهادار در بازار بورس با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون MLP در وکا

  ۶۳,۸۰۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات سایبری ناسا با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون MLP در وکا

  ۶۳,۷۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مشتریان وفادار و غیره وفادار بانک با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون MLP در وکا

  ۶۳,۷۴۰ تومان

  پروژه تشخیص تراکنش های مشکوک در کارت های اعتباری با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون MLP در وکا

  ۶۳,۸۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی کاربران شبکه اجتماعی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون MLP در وکا

  ۶۳,۲۰۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات DARPA با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون MLP در وکا

  ۶۳,۷۴۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات BOTNET با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون MLP در وکا

  ۶۳,۰۹۰ تومان

  پروژه طبقه بندی پروتئین ها با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون MLP در وکا

  ۶۳,۸۰۰ تومان

  پروژه پیش بینی حملات DDOS با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون MLP در وکا

  ۶۳,۷۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی حیوانات با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون MLP در وکا

  ۶۴,۱۶۰ تومان

  پروژه پیش بینی میزان بارش باران با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون MLP در وکا

  ۶۳,۳۵۰ تومان

  پروژه طبقه بندی داده های IRIS با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون MLP در وکا

  ۶۳,۲۰۰ تومان

  پروژه تشخیص تقلب کارت اعتباری با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون MLP در وکا

  ۶۳,۶۸۰ تومان

  پروژه پیش بینی برق مصرفی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون MLP در وکا

  ۶۳,۳۵۰ تومان

  پروژه تشخیص سرطان ریه با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون MLP در وکا

  ۶۳,۷۴۰ تومان

  پروژه تشخیص سرطان پروستات در مردان با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون MLP در وکا

  ۶۳,۸۰۰ تومان

  پروژه تشخیص سرطان دستگاه تناسلی در زنان با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون MLP در وکا

  ۶۳,۶۱۰ تومان

  پروژه تشخیص سرطان سینه با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون MLP در وکا

  ۶۳,۹۲۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری قلبی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون MLP در وکا

  ۶۳,۲۰۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری دیابت با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون MLP در وکا

  ۶۳,۸۷۰ تومان
  0