×

پروژه طبقه بندی فروشگاه زنجیره ای با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون MLP در وکا

۲۱,۸۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون MLP در وکا

۲۰,۶۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی کارکنان یک واحد تجاری با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون MLP در وکا

۲۱,۹۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات KDD با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون MLP در وکا

۲۰,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی اطلاعات دانشجویان با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون MLP در وکا

۲۲,۰۰۰ تومان

پروژه پیش بینی انرژی مصرفی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون MLP در وکا

۲۰,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون MLP در وکا

۲۰,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی اطلاعات داروها با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون MLP در وکا

۲۱,۴۰۰ تومان

پروژه تشخیص سرطان دستگاه تنفسی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون MLP در وکا

۲۱,۸۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی اطلاعات محصولات با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون MLP در وکا

۲۲,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی دانش آموزان با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون MLP در وکا

۲۱,۷۰۰ تومان

پروژه تشخیص سرطان دستگاه تناسلی در مردان با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون MLP در وکا

۲۱,۹۰۰ تومان
0