×
 • پروژه طبقه بندی فروشگاه زنجیره ای با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون MLP در وکا

  ۶۴,۱۶۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون MLP در وکا

  ۶۲,۷۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی کارکنان یک واحد تجاری با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون MLP در وکا

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات KDD با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون MLP در وکا

  ۶۳,۰۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات دانشجویان با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون MLP در وکا

  ۶۴,۴۰۰ تومان

  پروژه پیش بینی انرژی مصرفی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون MLP در وکا

  ۶۲,۶۰۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون MLP در وکا

  ۶۳,۰۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات داروها با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون MLP در وکا

  ۶۳,۶۸۰ تومان

  پروژه تشخیص سرطان دستگاه تنفسی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون MLP در وکا

  ۶۴,۱۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات محصولات با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون MLP در وکا

  ۶۴,۴۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی دانش آموزان با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون MLP در وکا

  ۶۴,۰۴۰ تومان

  پروژه تشخیص سرطان دستگاه تناسلی در مردان با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون MLP در وکا

  ۶۴,۲۸۰ تومان
  0