×

پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات باغ وحش با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

۲۷,۶۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های مخمر با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

۲۸,۴۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات بیسیم داخلی محلی با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

۲۹,۴۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های کیفیت شراب با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

۲۸,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های شراب با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

۲۹,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده Wilt با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

۲۶,۶۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های مشتریان عمده فروشی با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

۲۶,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های تمرینات وزنه برداری با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

۲۷,۳۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات شبکه فیشینگ با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

۲۸,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده ها و حرکات بدن (PUC-Rio) با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

۲۶,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده ژنراتور پایگاه داده موج شکل با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

۲۸,۳۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های فیزیکی عملکردهای vicon با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

۲۸,۸۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات ستون فقرات با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

۲۷,۶۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های شناسایی کاربر از فعالیت پیاده روی با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

۲۵,۸۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی اطلاعات زمین های پوشش شهری با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

۲۸,۳۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های اخبار کانال های تلویزیونی با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

۲۷,۱۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات دانش آموزان ترکیه با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

۲۶,۴۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های متون ترکی با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

۲۵,۹۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری تیروئید با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

۲۷,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص جراحی قفسه سینه با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

۲۷,۴۰۰ تومان
0