×
 • پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات باغ وحش با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

  ۶۳,۱۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های مخمر با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

  ۶۴,۰۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات بیسیم داخلی محلی با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

  ۶۵,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های کیفیت شراب با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

  ۶۴,۶۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های شراب با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

  ۶۵,۸۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده Wilt با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

  ۶۱,۹۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های مشتریان عمده فروشی با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

  ۶۲,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های تمرینات وزنه برداری با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

  ۶۲,۷۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات شبکه فیشینگ با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

  ۶۳,۶۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده ها و حرکات بدن (PUC-Rio) با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

  ۶۲,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده ژنراتور پایگاه داده موج شکل با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

  ۶۳,۹۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های فیزیکی عملکردهای vicon با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

  ۶۴,۵۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات ستون فقرات با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

  ۶۳,۱۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های شناسایی کاربر از فعالیت پیاده روی با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

  ۶۰,۹۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات زمین های پوشش شهری با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

  ۶۳,۹۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های اخبار کانال های تلویزیونی با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

  ۶۲,۵۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات دانش آموزان ترکیه با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

  ۶۱,۶۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های متون ترکی با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

  ۶۱,۰۸۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری تیروئید با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

  ۶۳,۰۰۰ تومان

  پروژه تشخیص جراحی قفسه سینه با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

  ۶۲,۸۸۰ تومان
  0