×
 • پروژه طبقه بندی فروشگاه زنجیره ای با استفاده از الگوریتم داگینگ در وکا

  ۶۴,۴۰۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم داگینگ در وکا

  ۶۲,۶۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی کارکنان یک واحد تجاری با استفاده از الگوریتم داگینگ در وکا

  ۶۳,۸۰۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات KDD با استفاده از الگوریتم داگینگ در وکا

  ۶۳,۳۵۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات دانشجویان با استفاده از الگوریتم داگینگ در وکا

  ۶۲,۹۶۰ تومان

  پروژه پیش بینی انرژی مصرفی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتم داگینگ در وکا

  ۶۳,۲۰۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم داگینگ در وکا

  ۶۳,۳۵۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات داروها با استفاده از الگوریتم داگینگ در وکا

  ۶۳,۲۰۰ تومان

  پروژه تشخیص سرطان دستگاه تنفسی با استفاده از الگوریتم داگینگ در وکا

  ۶۴,۴۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات محصولات با استفاده از الگوریتم داگینگ در وکا

  ۶۴,۱۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی دانش آموزان با استفاده از الگوریتم داگینگ در وکا

  ۶۴,۰۰۰ تومان

  پروژه پیش بینی قیمت های اوراق بهادار در بازار بورس با استفاده از الگوریتم داگینگ در وکا

  ۶۳,۷۴۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات سایبری ناسا با استفاده از الگوریتم داگینگ در وکا

  ۶۲,۹۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مشتریان وفادار و غیره وفادار بانک با استفاده از الگوریتم داگینگ در وکا

  ۶۴,۰۰۰ تومان

  پروژه تشخیص تراکنش های مشکوک در کارتهای اعتباری با استفاده از الگوریتم داگینگ در وکا

  ۶۲,۷۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی کاربران شبکه اجتماعی با استفاده از الگوریتم داگینگ در وکا

  ۶۳,۸۰۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات DARPA با استفاده از الگوریتم داگینگ در وکا

  ۶۲,۹۶۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات BOTNET با استفاده از الگوریتم داگینگ در وکا

  ۶۴,۴۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی پروتئین ها با استفاده از الگوریتم داگینگ در وکا

  ۶۳,۸۰۰ تومان

  پروژه پیش بینی حملات DDOS با استفاده از الگوریتم داگینگ در وکا

  ۶۳,۲۰۰ تومان
  0