پروژه خوشه بندی داده های بیماری قلبی با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

۲۰,۵۰۰ تومان