×

پروژه خوشه بندی داده های مصرف انرژی خانه هوشمند با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در ریپدماینر

۲۳,۰۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های بیماری مغزی با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

۲۰,۲۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی اطلاعات دانش آموزان با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

۲۲,۰۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های مشتریان بانک با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

۲۳,۴۰۰ تومان
0