×
 • پروژه خوشه بندی داده های مشتریان بانک با استفاده از الگوریتمk-means در وکا(weka)

  ۳۵,۶۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی اطلاعات دانشجویان با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۳۵,۲۴۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های حملات سایبری ناسا با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۳۵,۷۲۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های دیابت با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۳۳,۸۰۰ تومان
  0