×

پروژه خوشه بندی داده های مشتریان بانک با استفاده از الگوریتمk-means در وکا(weka)

۲۳,۰۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی اطلاعات دانشجویان با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

۲۲,۷۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های حملات سایبری ناسا با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

۲۳,۱۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های دیابت با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

۲۱,۵۰۰ تومان
0