×
 • پروژه خوشه بندی داده های مشتریان بانک با استفاده از الگوریتمk-means در وکا(weka)

  ۵۳,۶۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی اطلاعات دانشجویان با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۵۳,۲۴۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های حملات سایبری ناسا با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۵۳,۷۲۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های دیابت با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۵۱,۸۰۰ تومان
  0