×

پروژه طبقه بندی فروشگاه زنجیره ای با استفاده از الگوریتم بگینگ در وکا

۲۰,۳۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم بگینگ در وک

۲۱,۵۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی کارکنان یک واحد تجاری با استفاده از الگوریتم بگینگ در وکا

۲۰,۳۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات KDD با استفاده از الگوریتم بگینگ در وکا

۲۰,۲۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی اطلاعات دانشجویان با استفاده از الگوریتم بگینگ در وکا

۱۹,۵۰۰ تومان

پروژه پیش بینی انرژی مصرفی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتم بگینگ در وکا

۲۰,۳۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم بگینگ در وکا

۲۰,۳۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی اطلاعات داروها با استفاده از الگوریتم بگینگ در وکا

۲۰,۳۰۰ تومان

پروژه تشخیص سرطان دستگاه تنفسی با استفاده از الگوریتم بگینگ در وکا

۲۰,۳۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی اطلاعات محصولات با استفاده از الگوریتم بگینگ (BAGGING) در وکا

۱۹,۵۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی دانش آموزان با استفاده از الگوریتم بگینگ در وکا

۲۱,۵۰۰ تومان

پروژه پیش بینی قیمت های اوراق بهادار در بازار بورس با استفاده از الگوریتم بگینگ در وکا

۲۱,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات سایبری ناسا با استفاده از الگوریتم بگینگ در وکا

۲۱,۳۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مشتریان وفادار و غیره وفادار بانک با استفاده از الگوریتم بگینگ در وکا

۲۰,۳۰۰ تومان

پروژه تشخیص تراکنش های مشکوک در کارت های اعتباری با استفاده از الگوریتم بگینگ در وکا

۱۹,۵۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی کاربران شبکه اجتماعی با استفاده از الگوریتم بگینگ در وکا

۲۰,۳۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات DARPA با استفاده از الگوریتم بگینگ در وکا

۲۱,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات BOTNET با استفاده از الگوریتم بگینگ در وکا

۲۱,۳۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی پروتئین ها با استفاده از الگوریتم بگینگ (BAGGING) در وکا

۲۱,۵۰۰ تومان

پروژه پیش بینی حملات DDOS با استفاده از الگوریتم بگینگ در وکا

۲۰,۳۰۰ تومان
0