پروژه طبقه بندی اطلاعات کیفی ورشکستگی با استفاده از الگوریتم لوجستیک (LOGESTIC) در وکا

۶۳,۶۰۰ تومان