×

پروژه طبقه بندی فروشگاه زنجیره ای با استفاده از الگوریتم آدابوست در وکا

۲۰,۹۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم آدابوست در وکا

۱۹,۷۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی کارکنان یک واحد تجاری با استفاده از الگوریتم آدابوست در وکا

۲۱,۶۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات KDD با استفاده از الگوریتم آدابوست در وکا

۱۹,۶۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی اطلاعات دانشجویان با استفاده از الگوریتم آدابوست در وکا

۲۱,۸۰۰ تومان

پروژه پیش بینی انرژی مصرفی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتم آدابوست در وکا

۱۹,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم آدابوست در وکا

۲۱,۵۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی اطلاعات داروها با استفاده از الگوریتم آدابوست در وکا

۱۹,۹۰۰ تومان

پروژه تشخیص سرطان دستگاه تنفسی با استفاده از الگوریتم آدابوست در وکا

۲۱,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی اطلاعات محصولات با استفاده از الگوریتم آدابوست در وکا

۱۹,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی دانش آموزان با استفاده از الگوریتم آدابوست در وکا

۲۲,۰۰۰ تومان

پروژه پیش بینی قیمت های اوراق بهادار در بازار بورس با استفاده از الگوریتم آدابوست در وکا

۲۰,۲۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات سایبری ناسا با استفاده از الگوریتم آدابوست در وکا

۲۱,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مشتریان وفادار و غیره وفادار بانک با استفاده از الگوریتم آدابوست در وکا

۲۰,۲۰۰ تومان

پروژه تشخیص تراکنش های مشکوک در کارتهای اعتباری با استفاده از الگوریتم آدابوست در وکا

۱۹,۸۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی کاربران شبکه اجتماعی با استفاده از الگوریتم آدابوست در وکا

۱۹,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات DARPA با استفاده از الگوریتم آدابوست در وکا

۲۱,۰۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات BOTNET با استفاده از الگوریتم آدابوست در وکا

۱۹,۵۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی پروتئین ها با استفاده از الگوریتم آدابوست در وکا

۲۰,۳۰۰ تومان

پروژه پیش بینی حملات DDOS با استفاده از الگوریتم آدابوست در وکا

۱۹,۵۰۰ تومان
0