×

پروژه طبقه بندی فروشگاه زنجیره ای با استفاده از الگوریتم SMO در وکا

۲۱,۹۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم SMO در وکا

۱۹,۶۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی کارکنان یک واحد تجاری با استفاده از الگوریتم SMO در وکا

۲۲,۰۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات KDD با استفاده از الگوریتم SMO در وکا

۱۹,۵۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی اطلاعات دانشجویان با استفاده از الگوریتم SMO در وکا

۲۲,۰۰۰ تومان

پروژه پیش بینی انرژی مصرفی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتم SMO در وکا

۱۹,۷۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم SMO در وکا

۲۱,۸۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی اطلاعات داروها با استفاده از الگوریتم SMO در وکا

۲۱,۰۰۰ تومان

پروژه تشخیص سرطان دستگاه تنفسی با استفاده از الگوریتم SMO در وکا

۲۰,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی اطلاعات محصولات با استفاده از الگوریتم SMO در وکا

۱۹,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی دانش آموزان با استفاده از الگوریتم SMO در وکا

۲۱,۳۰۰ تومان

پروژه پیش بینی قیمت های اوراق بهادار در بازار بورس با استفاده از الگوریتم SMO در وکا

۲۲,۰۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات سایبری ناسا با استفاده از الگوریتم SMO در وکا

۲۱,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مشتریان وفادار و غیره وفادار بانک با استفاده از الگوریتم SMO در وکا

۲۱,۵۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی فروشگاه زنجیره ای با استفاده از الگوریتم شبکه های عصبی شعاعی پایه در وکا

۲۲,۰۰۰ تومان

پروژه تشخیص تراکنش های مشکوک در کارت های اعتباری با استفاده از الگوریتم SMO در وکا

۱۹,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی کاربران شبکه اجتماعی با استفاده از الگوریتم SMO در وکا

۱۹,۹۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات DARPA با استفاده از الگوریتم SMO در وکا

۲۲,۰۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات BOTNET با استفاده از الگوریتم SMO در وکا

۲۰,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی پروتئین ها با استفاده از الگوریتم SMO در وکا

۲۱,۵۰۰ تومان
0