×
 • پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات باغ وحش با استفاده از الگوریتم LWL در وکا

  ۳۱,۸۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات بیسیم داخلی محلی با استفاده از الگوریتم LWL در وکا

  ۳۳,۰۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های کیفیت شراب با استفاده از الگوریتم LWL در وکا

  ۳۷,۷۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های شراب با استفاده از الگوریتم LWL در وکا

  ۳۲,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده WILT با استفاده از الگوریتم LWL در وکا

  ۳۰,۶۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های مشتریان عمده فروشی با استفاده از الگوریتم LWL در وکا

  ۳۲,۸۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های تمرینات وزنه برداری با استفاده از الگوریتم LWL در وکا

  ۳۷,۷۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات شبکه فیشینگ با استفاده از الگوریتم LWL در وکا

  ۳۱,۰۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده ها و حرکات بدن (PUC-RIO) با استفاده از الگوریتم LWL در وکا

  ۳۱,۳۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده ژنراتور پایگاه داده موج شکل با استفاده از الگوریتم LWL در وکا

  ۳۲,۸۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های فیزیکی عملکردهای VICON با استفاده از الگوریتم LWL در وکا

  ۳۲,۷۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات ستون فقرات با استفاده از الگوریتم LWL در وکا

  ۳۱,۹۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های شناسایی کاربر از فعالیت پیاده روی با استفاده از الگوریتم LWL در وکا

  ۳۷,۰۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های اخبار کانال های تلویزیونی با استفاده از الگوریتم LWL در وکا

  ۳۱,۳۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات دانش آموزان ترکیه با استفاده از الگوریتم LWL در وکا

  ۳۱,۸۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های متون ترکی با استفاده از الگوریتم LWL در وکا

  ۳۳,۱۲۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری تیروئید با استفاده از الگوریتم LWL در وکا

  ۳۲,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی جراحی قفسه سینه با استفاده از الگوریتم LWL در وکا

  ۳۲,۵۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های آمار مسابقات تنیس با استفاده از الگوریتم LWL در وکا

  ۳۲,۷۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده ارزیابی دستیار آموزش با استفاده از الگوریتم LWL در وکا

  ۳۲,۱۶۰ تومان
  0