×

پروژه تشخیص صورت راننده با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

۳۲,۷۶۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات باغ وحش با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

۳۳,۶۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات بیسیم داخلی محلی با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

۳۳,۶۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های کیفیت شراب با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

۳۳,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های شراب با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

۳۱,۸۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده WILT با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

۳۰,۶۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های مشتریان عمده فروشی با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

۳۷,۴۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های تمرینات وزنه برداری با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

۳۶,۲۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات شبکه فیشینگ با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

۳۳,۶۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده ها و حرکات بدن (PUC-RIO) با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

۳۲,۴۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده ژنراتور پایگاه داده موج شکل با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

۳۱,۲۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های فیزیکی عملکردهای VICON با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

۳۸,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات ستون فقرات با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

۳۶,۸۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های شناسایی کاربر از فعالیت پیاده روی با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

۳۵,۶۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های اخبار کانال های تلویزیونی با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

۳۲,۵۲۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات دانش آموزان ترکیه با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

۳۲,۵۲۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های متون ترکی با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

۳۰,۱۲۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری تیروئید با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

۳۵,۷۲۰ تومان

پروژه طبقه بندی جراحی قفسه سینه با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

۳۶,۳۲۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های آمار مسابقات تنیس  با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

۳۷,۵۲۰ تومان
0