×

پروژه پیش بینی التهاب حاد با استفاده از الگوریتم (IB1) در وکا

۲۷,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی تبلیغات اینترنتی با استفاده از الگوریتم(IB1) در وکا

۲۷,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات باغ وحش با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

۲۶,۱۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات بیسیم داخلی محلی با استفاده از الگوریتم IB1در وکا

۲۶,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های کیفیت شراب با استفاده از الگوریتم IB1در وکا

۲۵,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های شراب با استفاده از الگوریتم IB1در وکا

۲۵,۴۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده WILT با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

۲۵,۳۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های مشتریان عمده فروشی  با استفاده از الگوریتم (IB1 ) در وکا

۲۵,۱۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های تمرینات وزنه برداری با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

۲۵,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات شبکه فیشینگ  با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

۲۴,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده ها و حرکات بدن (PUC-RIO) با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

۲۴,۸۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های فیزیکی عملکردهای VICON با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

۲۴,۸۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات ستون فقرات با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

۲۴,۷۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های شناسایی کاربر از فعالیت پیاده روی با استفاده از الگوریتم IB1در وکا

۲۴,۵۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های اخبار کانال های تلویزیونی با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

۲۴,۳۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات دانش آموزان ترکیه با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

۲۴,۲۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های متون ترکی با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

۲۴,۱۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری تیروئید با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

۲۴,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی جراحی قفسه سینه با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

۲۳,۷۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های آمار مسابقات تنیس  با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

۲۴,۶۰۰ تومان
0