×

پروژه تشخیص پایه ارتباطی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم اولین بهترین (BEST FIRST TREE) در وکا

۲۶,۶۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی پرونده های رای گیری کنگره با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم اولین بهترین (BEST FIRST TREE) در وکا

۲۶,۲۰۰ تومان

پروژه پیش بینی آب و هوا با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم اولین بهترین (BEST FIRST TREE) در وکا

۲۵,۵۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی اطلاعات شخصیتی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم اولین بهترین (BEST FIRST TREE) در وکا

۲۳,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی تصاویر فونت شخصیت با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم اولین بهترین (BEST FIRST TREE) در وکا

۲۷,۹۰۰ تومان

پروژه تشخیص سرطان پستان ویسکانسین (پیش آگهی) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم اولین بهترین (BEST FIRST TREE) در وکا

۲۳,۹۰۰ تومان

پروژه تشخیص درآمد سرشماری با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم اولین بهترین (BEST FIRST TREE) در وکا

۲۴,۸۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی پیگیری و ردیابی حمل و نقل محموله با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم اولین بهترین (BEST FIRST TREE) در وکا

۲۷,۳۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی اطلاعات ارزیابی خودرو با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم اولین بهترین (BEST FIRST TREE) در وکا

۲۷,۶۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی BUZZ در شبکه های اجتماعی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم اولین بهترین (BEST FIRST TREE) در وکا

۲۴,۷۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی خدمات انتقال خون با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم اولین بهترین (BEST FIRST TREE) در وکا

۲۸,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی تأیید اعتبار اسکناس با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم اولین بهترین (BEST FIRST TREE) در وکا

۲۷,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی اطلاعات بازاریابی بانک با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم اولین بهترین (BEST FIRST TREE) در وکا

۲۵,۱۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی بالن ها با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم اولین بهترین (BEST FIRST TREE) در وکا

۲۷,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی علائم زبان اشاره استرالیا با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم اولین بهترین (BEST FIRST TREE) در وکا

۲۶,۷۰۰ تومان

پروژه پیش بینی التهاب حاد با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم اولین بهترین (BEST FIRST TREE) در وکا

۲۵,۰۰۰ تومان

پروژه تشخیص سیستم شناسایی فعالیت های انسانی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم اولین بهترین (BEST FIRST TREE) در وکا

۲۴,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی صدف های آبالون با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم اولین بهترین (BEST FIRST TREE) در وکا

۲۳,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی فروشگاه زنجیره ای با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم اولین بهترین در وکا

۲۱,۳۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات KDD با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم اولین و بهترین در وکا

۲۱,۳۰۰ تومان
0