×

پروژه خوشه بندی داده های سرطان پروستات در مردان با استفاده از الگوریتم DBSCAN در وکا(weka)

۱۸,۶۵۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست COCOMA با استفاده از الگوریتم DBSCAN در وکا(weka)

۱۹,۵۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی اطلاعات دانشجویان با استفاده از الگوریتم DBSCAN در وکا(weka)

۱۷,۸۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست KDDCUP99 با استفاده از الگوریتم DBSCAN در وکا(weka)

۱۸,۹۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های مصرف انرژی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتم DBSCAN در وکا(weka)

۱۸,۴۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم DBSCAN در وکا(weka)

۱۸,۷۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست داده ها با استفاده از الگوریتم DBSCAN در وکا(weka)

۱۸,۶۵۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های سرطان تنفسی با استفاده از الگوریتم DBSCAN در وکا(weka)

۱۷,۶۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های اطلاعات محصولات با استفاده از الگوریتم DBSCAN در وکا(weka)

۱۹,۰۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی اطلاعات دانش آموزان با استفاده از الگوریتم DBSCAN در وکا (weka)

۱۸,۶۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های قیمت های بورس اوراق بهاداربا استفاده از الگوریتم DBSCAN در وکا (weka)

۱۸,۲۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های حملات سایبری ناسا با استفاده از الگوریتم DBSCAN در وکا(weka)

۱۷,۳۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های مشتریان بانک با استفاده از الگوریتم DBSCAN در وکا(weka)

۱۷,۲۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست کاربران شبکه اجتماعی با استفاده از الگوریتم DBSCAN در وکا(weka)

۱۷,۹۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (DARPA) با استفاده از الگوریتم DBSCAN در وکا(weka)

۱۸,۴۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (Bat Net) بات نت با استفاده از الگوریتم DBSCAN در وکا (weka)

۱۸,۳۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست پروتئین ها با استفاده از الگوریتم DBSCAN در وکا(weka)

۱۸,۲۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (DDOS) با استفاده از الگوریتم DBSCAN در وکا(weka)

۱۸,۰۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست حیوانات سایت (UCI) با استفاده از الگوریتم DBSCAN در وکا (weka)

۱۹,۰۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های بارش باران با استفاده از الگوریتم DBSCAN در وکا(weka)

۱۸,۶۰۰ تومان
0