×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده های آمار مسابقات تنیس با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم KNN در رپیدماینر

۵۷,۹۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده ارزیابی دستیار آموزش با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم KNN در رپیدماینر

۵۷,۴۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست آندرا پرادش برق مصرفی شبانه روزی خانگی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم KNN در رپیدماینر

۵۸,۸۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده های سری زمانی کنترل مصنوعی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم KNN در رپیدماینر

۶۱,۴۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده های عملکرد دانشجویی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم KNN در رپیدماینر

۶۰,۸۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده های پوسته های سنگی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم KNN در رپیدماینر

۶۱,۴۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده گسل های صفحات فولادی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم KNN در رپیدماینر

۶۲,۳۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده STATLOG (سیلوهای خودرو) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم KNN در رپیدماینر

۵۶,۱۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده STATLOG (شاتل) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم KNN در رپیدماینر

۶۲,۱۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده STATLOG ( ماهواره لندست) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم KNN در رپیدماینر

۶۳,۳۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده STATLOG (تقسیم بندی تصویر) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم KNN در رپیدماینر

۵,۶۸۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده های قلب STATLOG با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم KNN در رپیدماینر

۵۹,۴۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده STATLOG (اعتبارات مالی آلمان) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم KNN در رپیدماینر

۶۱,۴۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده STATLOG (تایید اعتبار استرالیا) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم KNN در رپیدماینر

۵۳,۶۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه اطلاعات رقمی گفتاری ARABIC با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم KNN در رپیدماینر

۶۶,۲۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده های قلب SPECTF با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم KNN در رپیدماینر

۶۱,۹۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده های قلب SPECT با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم KNN در رپیدماینر

۵۵,۶۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده SOYBEAN (کوچک) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم KNN در رپیدماینر

۵۳,۹۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده SOYBEAN (بزرگ) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم KNN در رپیدماینر

۵۲,۳۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست گوشی های هوشمند برای شناسایی فعالیت های انسان (HAR) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم KNN در رپیدماینر

۶۴,۷۰۰ تومان
0