×

پروژه خوشه بندی داده های تراکنش های دستگاه های خود پرداز (ATM)  با استفاده از الگوریتم X-means در وکا(weka)

۱۸,۵۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست KDDCUP99 با استفاده از الگوریتم X-MEANS در وکا(weka)

۱۷,۱۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست COCOMO با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

۲۰,۹۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی اطلاعات دانشجویان با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

۲۰,۷۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست KDDCUP99 با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

۲۰,۸۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های مصرف انرژی خانه هوشمند با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

۲۰,۶۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های بیماری مغزی با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

۲۰,۳۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست داده ها با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

۲۰,۲۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های سرطان تنفسی با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

۲۰,۵۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های اطلاعات محصولات با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

۲۴,۰۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی اطلاعات دانش آموزان با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

۲۳,۰۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های قیمت های بورس اوراق بهادار با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

۲۰,۵۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های مشتریان بانک با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

۲۰,۴۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های حملات سایبری ناسا با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

۲۰,۳۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های تراکنش های دستگاه های خود پرداز(ATM) با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

۲۰,۳۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست کاربران شبکه اجتماعی با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

۲۱,۴۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (DARPA) با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

۲۰,۳۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (Bat Net) بات نت با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

۲۰,۳۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (DDOS) با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

۲۰,۴۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست حیوانات سایت (UCI) با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

۲۰,۳۰۰ تومان
0