×

پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (DARPA) با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

۲۲,۹۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های برق مصرفی با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

۲۰,۶۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست COCOMA با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در ریپدماینر

۲۲,۶۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی اطلاعات دانشجویان با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

۲۲,۷۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های مصرف انرژی خانه هوشمند با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

۲۲,۵۵۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست KDDCUP99 با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

۲۱,۷۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست داده ها با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

۲۱,۳۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های بیماری مغزی با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

۲۱,۲۵۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های اطلاعات محصولات با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

۲۱,۲۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های سرطان تنفسی با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

۲۳,۲۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی اطلاعات دانش آموزان با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

۲۲,۵۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های قیمت های بورس اوراق بهادار با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

۲۳,۱۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های حملات سایبری ناسا با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

۲۳,۱۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های مشتریان بانک با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

۲۱,۵۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های تراکنش های دستگاه های خود پرداز(ATM) با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

۲۳,۰۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست کاربران شبکه اجتماعی با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

۲۲,۹۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (DARPA) با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

۲۰,۵۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست پروتئین ها با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

۲۲,۰۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (Bat Net) بات نت با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در ریپدماینر

۲۲,۲۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (DDOS) با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

۲۱,۶۰۰ تومان
0