×
 • پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (DARPA) با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

  ۳۵,۴۸۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های برق مصرفی با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۳۲,۷۲۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست COCOMA با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در ریپدماینر

  ۳۵,۱۲۰ تومان

  پروژه خوشه بندی اطلاعات دانشجویان با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۳۵,۲۴۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های مصرف انرژی خانه هوشمند با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۳۵,۰۶۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست KDDCUP99 با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۳۴,۰۴۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست داده ها با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۳۳,۵۶۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های بیماری مغزی با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۳۳,۵۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های اطلاعات محصولات با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۳۳,۴۴۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان تنفسی با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۳۵,۸۴۰ تومان

  پروژه خوشه بندی اطلاعات دانش آموزان با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۳۵,۰۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های قیمت های بورس اوراق بهادار با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۳۵,۷۲۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های حملات سایبری ناسا با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۳۵,۷۲۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های مشتریان بانک با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۳۳,۸۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های تراکنش های دستگاه های خود پرداز(ATM) با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۳۵,۶۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست کاربران شبکه اجتماعی با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۳۵,۴۸۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (DARPA) با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۳۲,۶۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست پروتئین ها با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۳۴,۴۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (Bat Net) بات نت با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در ریپدماینر

  ۳۴,۶۴۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (DDOS) با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۳۳,۹۲۰ تومان
  0