×

پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات باغ وحش با الگوریتم KNN در متلب

۲۷,۷۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های مخمر با الگوریتم KNN در متلب

۲۹,۱۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات بیسیم داخلی محلی با الگوریتم KNN در متلب

۲۸,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های کیفیت شراب با الگوریتم KNN در متلب

۲۸,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های شراب با الگوریتم KNN در متلب

تومان ۲۸,۴۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده Wilt با الگوریتم KNN در متلب

۲۸,۱۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های مشتریان عمده فروشی با الگوریتم KNN در متلب

۲۷,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های تمرینات وزنه برداری با الگوریتم KNN در متلب

۲۸,۲۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات شبکه فیشینگ با الگوریتم KNN در متلب

۲۷,۸۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده ها و حرکات بدن (PUC-Rio) با الگوریتم KNN در متلب

۲۶,۷۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده ژنراتور پایگاه داده موج شکل با الگوریتم KNN در متلب

۲۸,۸۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های فیزیکی عملکردهای vicon با الگوریتم KNN در متلب

۲۷,۶۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات ستون فقرات با الگوریتم KNN در متلب

۲۸,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های شناسایی کاربر از فعالیت پیاده روی با الگوریتم KNN در متلب

۲۸,۴۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی اطلاعات زمین های پوشش شهری با الگوریتم KNN در متلب

۲۸,۱۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های اخبار کانال های تلویزیونی با الگوریتم KNN در متلب

۲۷,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات دانش آموزان ترکیه با الگوریتم KNN در متلب

۲۶,۸۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های متون ترکی با الگوریتم KNN در متلب

۲۵,۹۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری تیروئید با الگوریتم KNN در متلب

۲۷,۳۰۰ تومان

پروژه تشخیص جراحی قفسه سینه با الگوریتم KNN در متلب

۲۶,۱۰۰ تومان
0