×
 • پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات باغ وحش با الگوریتم KNN در متلب

  ۳۳,۲۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های مخمر با الگوریتم KNN در متلب

  ۳۴,۹۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات بیسیم داخلی محلی با الگوریتم KNN در متلب

  ۳۴,۶۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های کیفیت شراب با الگوریتم KNN در متلب

  ۳۴,۶۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های شراب با الگوریتم KNN در متلب

  تومان ۳۴,۰۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده Wilt با الگوریتم KNN در متلب

  ۳۳,۷۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های مشتریان عمده فروشی با الگوریتم KNN در متلب

  ۳۳,۴۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های تمرینات وزنه برداری با الگوریتم KNN در متلب

  ۳۳,۸۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات شبکه فیشینگ با الگوریتم KNN در متلب

  ۳۳,۳۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده ها و حرکات بدن (PUC-Rio) با الگوریتم KNN در متلب

  ۳۲,۰۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده ژنراتور پایگاه داده موج شکل با الگوریتم KNN در متلب

  ۳۴,۵۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های فیزیکی عملکردهای vicon با الگوریتم KNN در متلب

  ۳۳,۱۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات ستون فقرات با الگوریتم KNN در متلب

  ۳۴,۶۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های شناسایی کاربر از فعالیت پیاده روی با الگوریتم KNN در متلب

  ۳۴,۰۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات زمین های پوشش شهری با الگوریتم KNN در متلب

  ۳۳,۷۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های اخبار کانال های تلویزیونی با الگوریتم KNN در متلب

  ۳۳,۴۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات دانش آموزان ترکیه با الگوریتم KNN در متلب

  ۳۲,۱۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های متون ترکی با الگوریتم KNN در متلب

  ۳۱,۰۸۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری تیروئید با الگوریتم KNN در متلب

  ۳۲,۷۶۰ تومان

  پروژه تشخیص جراحی قفسه سینه با الگوریتم KNN در متلب

  ۳۱,۳۲۰ تومان
  0