×

پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات باغ وحش با سیستم استنتاج عصبی-فازی (ANFIS) در متلب

۲۸,۵۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های مخمر با سیستم استنتاج عصبی-فازی (ANFIS) در متلب

۲۹,۳۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات بیسیم داخلی محلی با سیستم استنتاج عصبی-فازی (ANFIS) در متلب

۲۸,۶۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های کیفیت شراب با سیستم استنتاج عصبی-فازی (ANFIS) در متلب

۲۹,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های مشتریان عمده فروشی با سیستم استنتاج عصبی-فازی (ANFIS) در متلب

۲۸,۱۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های تمرینات وزنه برداری با سیستم استنتاج عصبی-فازی (ANFIS) در متلب

۲۹,۴۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات شبکه فیشینگ با سیستم استنتاج عصبی-فازی (ANFIS) در متلب

۲۸,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده ژنراتور پایگاه داده موج شکل با سیستم استنتاج عصبی-فازی (ANFIS) در متلب

۲۸,۵۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های فیزیکی عملکردهای vicon با سیستم استنتاج عصبی-فازی (ANFIS) در متلب

۲۷,۶۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات ستون فقرات با سیستم استنتاج عصبی-فازی (ANFIS) در متلب

۲۸,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های شناسایی کاربر از فعالیت پیاده روی با سیستم استنتاج عصبی-فازی (ANFIS) در متلب

۲۷,۱۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی اطلاعات زمین های پوشش شهری با سیستم استنتاج عصبی-فازی (ANFIS) در متلب

۲۸,۳۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های اخبار کانال های تلویزیونی با سیستم استنتاج عصبی-فازی (ANFIS) در متلب

۲۷,۵۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات دانش آموزان ترکیه با سیستم استنتاج عصبی-فازی (ANFIS) در متلب

۲۷,۷۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری تیروئید با سیستم استنتاج عصبی-فازی (ANFIS) در متلب

۲۹,۸۰۰ تومان

پروژه تشخیص جراحی قفسه سینه با سیستم استنتاج عصبی-فازی (ANFIS) در متلب

۳۰,۰۰۰ تومان ۲۹,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده ارزیابی دستیار آموزش با سیستم استنتاج عصبی-فازی (ANFIS) در متلب

۲۷,۹۰۰ تومان

پروژه پیش بینی مجموعه داده های عملکرد دانشجویی با سیستم استنتاج عصبی-فازی (ANFIS) در متلب

۲۸,۸۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده گسل های صفحات فولادی با سیستم استنتاج عصبی-فازی (ANFIS) در متلب

۲۹,۶۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده Statlog (شاتل) با سیستم استنتاج عصبی-فازی (ANFIS) در متلب

۲۷,۹۰۰ تومان
0