×

پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات باغ وحش با الگوریتم نایوبیز در متلب

۲۲,۱۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های مخمر با الگوریتم نایوبیز در متلب

۲۰,۸۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات بیسیم داخلی محلی با الگوریتم نایوبیز در متلب

۲۱,۴۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های کیفیت شراب با الگوریتم نایوبیز در متلب

۲۲,۷۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های شراب با الگوریتم نایوبیز در متلب

۲۳,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده Wilt با الگوریتم نایوبیز در متلب

۲۰,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های مشتریان عمده فروشی با الگوریتم نایوبیز در متلب

۲۲,۵۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های تمرینات وزنه برداری با الگوریتم نایوبیز در متلب

۲۰,۶۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات شبکه فیشینگ با الگوریتم نایوبیز در متلب

۲۲,۳۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده ها و حرکات بدن (PUC-Rio) با الگوریتم نایوبیز در متلب

۲۱,۸۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده ژنراتور پایگاه داده موج شکل با الگوریتم نایوبیز در متلب

۲۲,۷۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های فیزیکی عملکردهای vicon با الگوریتم نایوبیز در متلب

۲۲,۱۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات ستون فقرات با الگوریتم نایوبیز در متلب

۲۱,۴۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های شناسایی کاربر از فعالیت پیاده روی با الگوریتم نایوبیز در متلب

۱۹,۶۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی اطلاعات زمین های پوشش شهری با الگوریتم نایوبیز در متلب

۲۰,۶۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های اخبار کانال های تلویزیونی با الگوریتم نایوبیز در متلب

۲۱,۲۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات دانش آموزان ترکیه با الگوریتم نایوبیز در متلب

۲۰,۶۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های متون ترکی با الگوریتم نایوبیز در متلب

۲۲,۷۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری تیروئید با الگوریتم نایوبیز در متلب

۲۲,۴۰۰ تومان

پروژه تشخیص جراحی قفسه سینه با الگوریتم نایوبیز در متلب

۲۱,۶۰۰ تومان
0